“Επάγγελμα…… Ρουφιάνος”!!! - BlogInGr

BlogInGr

Πολιτική - Απόψεις - Ιδέες - Υγεία

Post Top Ad

Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

“Επάγγελμα…… Ρουφιάνος”!!!

Στο νέο φορολογικό νόμο προβλέπονται στο άρθρο 77 παραγρ. 6,  αμοιβές σε πολίτες που θα καταγγείλουν δωροδοκίες υπαλλήλων του δημοσίου,  αλλά και φορολογικές παραβάσεις επιχειρήσεων και ιδιωτών. Τα κέρδη δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητα, αφού φθάνουν στην περίπτωση καταγγελιών δωροδοκούμενων υπαλλήλων στο ¼ του επιβαλλόμενου προστίμου, στη 2η δε περίπτωση αποκάλυψης φορολογικών παραβάσεων στο 10% της πιστοποιημένης φοροδιαφυγής ή φοροαποφυγής.
Με τον τρόπο αυτό βέβαια “καταπολεμάται” σε σημαντικό βαθμό και η ακμάζουσα ανεργία, αφού ένα νέο προσοδοφόρο “επάγγελμα” αναδύεται και μάλιστα χωρίς την ανάληψη
ιδιαίτερου επαγγελματικού κινδύνου και χωρίς τη δέσμευση ανάλογων κεφαλαίων!!!
Mοναδικό προσόν που απαιτείται, η τέχνη στο χαφιεδισμό και το ρουφιανηλίκι, που υποκαθιστά τις διαρθρωτικές αδυναμίες του συστήματος!!!!
Βέβαια το όλο εγχείρημα είναι αλήθεια πως έχει το μανδύα της προστασίας του κοινωνικού συνόλου από τις δυσμενείς επιπτώσεις παραβατικών συμπεριφορών, πλην όμως αν λάβει σημαντική έκταση θα μετατρέψει την κοινωνία σε ζούγκλα, όχι τόσο στις περιπτώσεις αποκάλυψης καραμπινάτων παραβατικών συμπεριφορών, όσο στις περιπτώσεις των εκδικήσεων και αντεκδικήσεων, που απλώς θα στιγματίζουν υπολήψεις…
Πορεία σε τεντωμένο σχοινί λοιπόν και χειρισμός καταστάσεων στην κόψη του ξυραφιού, που απαιτούν ρύθμιση εκ μέρους της πολιτείας σημαντικότατων προϋποθέσεων, λεπτομερειών και διαδικασιών, που θα εγγυώνται την αξιοπιστία του συστήματος,  κάτι για το οποίο οι μεθοδεύσεις  του παρελθόντος δεν επιτρέπουν ιδιαίτερη αισιοδοξία….
Προκύπτει  όμως και μια σημαντική απορία: Τα κέρδη από την  καταγγελία θα φορολογούνται; Κι αν ναι, σε πιο κουτάκι της φορολογικής δήλωσης θα αναγράφονται;
 Εκτός κι αν φτιαχτεί ένας “Ειδικός κωδικός με την ένδειξη «Ρουφιάνος”
Για του λόγου το αληθές διαβάστε παρακάτω τι ακριβώς προβλέπει ο Νόμος…Απομένει η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών προκειμένου να καθορισθούν λεπτομέρειες, προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής….

Άρθρο 77
Πράξεις Ελεγκτικών Οργάνων και αμοιβή
για αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής
συμπεριφοράς σε φορολογικές
και τελωνειακές υποθέσεις:

6. Στο ν. 3610/2007 προστίθεται άρθρο 7β ως εξής:
«Άρθρο 7β
Αμοιβή για την αποκάλυψη φαινομένων παραβατικής
συμπεριφοράς σε φορολογικές
και τελωνειακές υποθέσεις

1. Στις υποθέσεις παθητικής δωροδοκίας υπαλλήλου
φορολογικής ή τελωνειακής αρχής κατά το άρθρο 235
του Π.Κ., εκτός από τη στερητική της ελευθερίας ποινή,
επιβάλλεται υποχρεωτικά και χρηματική ποινή η οποία
δεν μπορεί να είναι κατώτερη από δέκα χιλιάδες
(10.000) ευρώ ούτε ανώτερη από πεντακόσιες χιλιάδες
(500.000) ευρώ.
2. Όποιος καταγγείλει και πιστοποιηθεί σύμφωνα με
τα άρθρα 6 και 7 δωροδοκία υπαλλήλου φορολογικής ή
τελωνειακής αρχής, δικαιούται από το Δημόσιο αμοιβής.
Η αμοιβή ισούται με το 1/4 της χρηματικής ποινής που ε-
πιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο
και καταβάλλεται μετά την είσπραξή της στον δικαιούχο,
με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οι-
κονομικών.
3. Όποιος καταγγείλει και πιστοποιηθεί φορολογική ή
τελωνειακή παράβαση δικαιούται από το Δημόσιο αμοι-
βής. Η αμοιβή ισούται με το 1/10 των προστίμων που ει-
σπράχθηκαν για την παράβαση και καταβάλλεται μετά
την είσπραξή τους στον δικαιούχο, με ευθύνη της αρμό-
διας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζο-
νται οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η αρμόδια υπηρεσία
και η διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους της αμοι-
βής που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους
του άρθρου αυτού.»
Dr.Query

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Θα ρουφιανεύουμε συνεχώς, όπου πέφτουμε έξω θα ζητάμε συγνώμη, όπου πιάνουμε λαγό θα κονομάμε, χωρίς δουλειά, θα καθόοοομαστε και θα ρουφιανεύουμε τους γείτονες, φίλους, γνωστούς, συγγενείς. Για το καλό της χώρας ντε! Ζήτω οι ρουφιάνοι στην χώρα του ΠΑΣΟΚΙΣΤΑΝ.

Post Bottom Ad